Intakegesprek    (30 min)                                          gratis

Coaching per uur                                                      €62,50

Mediation telefonische intake                        gratis

Mediation vanaf per uur                                          € 125,-   

Ik leer leren  (complete groepstraining)                  € 150,- (Dit zijn  in totaal 5 groepsbijeenkomsten van ca 1,5 uur  exclusief verplicht werkboek ad €32,50)

Ik leer leren in de klas (Met de hele klas ik leer leren volgen-op maat-) € In overleg

Ik leer leren voor ouders, een ouderavond (geweldige voorbereiding op de training) In overleg

De ‘ik leer leren training (5 bijeenkomsten) kan ook individueel aangeboden worden. Dan geldt het coachingstarief.

NIEUW: CORONAPROOF ONLINE IK LEER LEREN Individueel of als groep. (individeel) € 250,- excl werkboek ad €32,50

Werkwijze

Alle bedragen dienen meteen contant betaald of overgemaakt te worden. Na ieder consult ontvangt u per mail een factuur.

Tot 24 uur tevoren kunt u kosteloos een afspraak annuleren. Daarna worden de kosten behoudens overmacht in rekening gebracht.    

  • Aanmeldingen kunnen worden gedaan door het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch, via whats-app, per mail  of door het invullen van het contactformulier. Tieners vanaf 16 jaar kunnen zichzelf aanmelden. Soms is er sprake van een wachtlijst. Wanneer dit zo is zal ik dit meteen met u bespreken.
  • Geld mag nooit een probleem zijn. Wanneer u een mediation- of coachingstraject bij PROJECT-J zou willen neem contact op, misschien komen we er samen wel uit.
  • Voor het huren/ reserveren van een ruimte kunnen extra kosten worden gemaakt en dus ook berekend. Vanzelfsprekend zullen we dit bespreken tijdens de intake.
  • Wordt kindercoaching vergoed? Nee,  coaching van kinderen gaat over gezonde en ontwikkelingsgerelateerde hulpvragen en opvoedvragen.  Soms is het mogelijk om vanuit een PGB een vergoeding te ontvangen.
  • Nummer inschrijving Kamer van Koophandel: 69032688
  • ING rekeningnummer: NL39INGB 0008690518
  • B.T.W nummer: NL001615574B13

Algemene Voorwaarden

1                     Algemeen

PROJECT-J/ Lintz Mediation en training is opgericht door Kim Lintz, is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69032688.
PROJECT-J/Lintz Mediation en training richt zich op  mediation voor jongeren en volwassenen,  training van jongeren tussen 10 en 18 jaar en ouderbegeleiding.

2                   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met PROJECT-J en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3                   Vertrouwelijkheid

PROJECT-J/ Lintz mediation en training is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van mediation en  coachingsessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. PROJECT-J/Lintz mediation en training streeft er naar betreffende informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal PROJECT-J/Lintz mediation en training dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

4                   Mediation/training/begeleiding van kinderen tot en met 16 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de mediation/training/begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel ander gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de mediation/training, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. PROJECT-J/Lintz mediation en training kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 5                   Aansprakelijkheid

Het de begeleiding van PROJECT-J/Lintz mediation en training is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. Deelnemer zal zichzelf verder in zijn/haar eigen proces ontwikkelen. PROJECT-J/Lintz mediation en training is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband, met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PROJECT-J/Lintz mediation en training. Vergoeding kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van PROJECT-J/Lintz mediation en training. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt PROJECT-J/Lintz mediation en training aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

6                   Regels rond een afspraak voor jongeren

De ouder dient tijdens de training telefonisch bereikbaar te zijn. Na de training is er eventueel kort de gelegenheid om te zien de jongere heeft gedaan of gemaakt. Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen m.b.t. de jongere uitvoerig besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of andere soort hulpverlening.

7                    Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van ouders van de jongere, bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (b.v. school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door PROJECT-J/Lintz mediation en training gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8                   Tarieven

De tarieven staan op de website. Tariefswijzigingen worden van tevoren aangekondigd op de website.
Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van het kind inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is ( > dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

9                   Betalingsvoorwaarden

De ouder/verzorger danwel opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van PROJECT-J/Lintz mediation en training. Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal PROJECT-J/Lintz mediation en training een betalingsherinnering sturen. Indien er niet binnen 7 dagen aan de betalingsplicht is voldaan, is PROJECT-J/Lintz mediation en training gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten á €25,- in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is PROJECT-J/Lintz mediation en training genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is PROJECT-J/Lintz mediation en training gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/verzorgers aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

10                  Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van een afspraak is mogelijk, dit kan via sms, WhatsApp of via email. Tijdens training of andere gesprekken wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt dan inspreken op de voicemail of een sms of whatsApp.